Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Definitieve versie NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Het NEN heeft de definitieve versie uitgebracht van NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. De NTA 8800:2019 vervangt de NTA 8800:2018. Deze eerste versie, in september vorig jaar vrijgegeven, is de afgelopen maanden door duurzaamheidsadviseurs, softwareleveranciers en andere vertegenwoordigers van marktpartijen tegen het licht gehouden.

« terug naar Nieuws

Daarnaast is studie gedaan naar de grootte van het effect van specifieke invoerparameters op het eindresultaat van de berekening. De studie heeft geresulteerd in vereenvoudigingen en (tekstuele) verbeteringen in de NTA. Ook is een koppeling gelegd met NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode’ en de waardering van restwarmte uitgewerkt.

De NTA 8800 geeft een methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. De overheid gaat deze methode per 1 januari 2020 voorschrijven bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor nieuwe, bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe gebouwen, zowel woning- als utiliteitsbouw, BENG zijn. Nieuwe overheidsgebouwen moeten dat al zijn sinds 1 januari van dit jaar. De energieprestatie van bijna energieneutrale gebouwen wordt bepaald aan de hand van drie eisen: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar en als derde het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

De NTA (Nederlands Technische Afspraak) geeft, verdeeld over 939 pagina’s, de termen, definities en de methode voor het bepalen van de getalswaarde van de energieprestatie en daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of gebouwdeel. Deze getalswaarde wordt uitgedrukt in kWh/m2y. Uitzondering is het aandeel hernieuwbare energie, dat wordt weergeven als percentage.

Het toepassingsgebied van de NTA strekt zich uit over alle gebouwen (voor alle gebruiksfuncties) waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie. Hieronder vallen onder meer woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand.

De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800, onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. Hierin zijn de energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviesorganisaties vertegenwoordigd. De NTA is ontwikkeld binnen randvoorwaarden van het Ministerie van BZK.

Nu de bepalingsmethode definitief is, is het wachten op definitieve BENG-eisen. De concept-eisen uit 2015 zijn in 2018 na toetsing op kostenefficiency aangepast. Sinds 2 februari jl. en nog tot 2 maart a.s. loopt de internetconsultatie van de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de energiezuinige nieuwbouw en de BENG-eisen in een kamerbrief van 8 januari 2019. In de loop van dit halfjaar neemt de Tweede Kamer een besluit over de definitieve eisen. De Bouwbesluit-wijziging met definitieve BENG-eisen wordt naar verwachting deze zomer in het Staatsblad gepubliceerd.