Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

‘RIVM-meethode stikstofdepositie deugt’

De methode die de overheid aanhoudt voor het meten van stikstofdepositie, is van voldoende wetenschappelijke kwaliteit. Wel zijn verbeteringen nodig om dat zo te houden en om onzekerheden te verminderen. Dat meldt een adviescollege onder leiding van Leen Hordijk na onderzoek op verzoek van landbouwminister Carola Schouten.

« terug naar Nieuws

Het stikstofbeleid van de overheid is mede gebaseerd op metingen en berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hiermee wordt bepaald of en in hoeverre een bouwproject verantwoordelijk is voor neerslag van stikstof in nabijgelegen natuurgebieden en of voor het project een vergunning mag worden afgegeven.

Afgelopen najaar trokken belangenorganisaties, vooral van boeren, maar ook sommige politici de betrouwbaarheid van de RIVM-modellen in twijfel. Carola Schouten vroeg daarop een groep wetenschappers, aangevoerd door Leen Hordijk (emeritus-hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Rijksuniversiteit Wageningen), om de werkwijze van het RIVM tegen het licht te houden.

Het college concludeert dat het model dat het RIVM gebruikt om de verspreiding van stikstof te berekenen, geschikt is voor dat doeleinde. ‘Zeker op lokale schaal’, aldus de wetenschappers. Wel is meer onderzoek nodig naar de oorzaken van verschillen tussen modelresultaten en andere metingen.

Verder stelt het adviescollege vast dat de buitenlandse bijdrage aan de stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden ‘mogelijk wordt onderschat’. De relatieve verdeling van de bijdragen van bijvoorbeeld landbouw, industrie, verkeer en scheepvaart in Nederland is volgens de onderzoekers wel ‘voldoende onderbouwd’.

Boerenorganisaties maken al enige tijd kenbaar dat de bijdrage van de landbouw aan de depositie van stikstof in kwetsbare natuurgebieden door de rekenmodellen zwaar wordt overschat. Maar volgens de commissie Hordijk klopt de wetenschappelijke onderbouwing. Het RIVM zit er ‘hooguit enkele procentpunten’ naast.

Minister Schouten verwelkomt deze gevolgtrekking. ‘Goed te constateren dat de stikstofaanpak, en dus ook de maatregelen die het kabinet neemt, is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde cijfers en feiten’, aldus de bewindsvrouw.

  • Foto: Meetstation RIVM (© ANP).