Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Het Bouwbesluit 2012 in 2021

Het Bouwbesluit 2012 wacht in het nieuwe jaar enkele belangrijke wijzigingen. Zo worden per 1 januari 2021 de eisen voor BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) van kracht.

« terug naar Nieuws

BENG is direct met ingang van 1 januari volgend jaar in het Bouwbesluit verankerd. Vanaf die datum dienen nieuwe woningen, woon- en utiliteitsgebouwen te voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Deze eisen zijn halverwege vorig jaar al vastgesteld. Sinds 1 juli van dit jaar zijn ook de bijbehorende grenswaarden definitief. Bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw met een woon- en/of utilitaire functie dient een berekening te gaan van de energieprestatie, waaruit blijkt dat het bouwplan voldoet aan de eisen bij de drie BENG-indicatoren:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 1);
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) en
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in % (BENG 3).

Een uniforme methode voor het berekenen van de energieprestatie biedt de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’. Met de wettelijke verplichting voor BENG wordt deze Nederlands Technische Afspraak vanaf volgend jaar logischerwijs ook aangewezen vanuit het Bouwbesluit. De NTA 8800 sluit aan op de Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) en dient ter vervanging van de bestaande berekeningsmethoden in NEN 7120, Nader Voorschrift en ISO 75.3.

BENG is de opvolger van de huidige EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt). Bij de EPC wordt uitsluitend de energiebehoefte van het gebouw beoordeeld en uitgedrukt in één getalswaarde. Bij BENG wordt nadrukkelijk gekeken naar het gebruik van energie uit fossiele bronnen en uit hernieuwbare bronnen.

In samenhang met de BENG-eisen worden per 1 januari 2021 tevens wijzigingen op RC-waarden doorgevoerd. Daarnaast gelden vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar nieuwe geluideisen voor warmtepompen en andere installaties die warmte of koude opwekken en in de buitenlucht staan opgesteld.

Naast aanpassingen die meteen na de jaarwisseling ingaan, staat ook nog een veelheid aan wijzigingen op de rol voor later in het jaar 2021. Deze wijzigingen stonden aanvankelijk gepland voor opname in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Inwerkingtreding van deze beoogde vervanger van het Bouwbesluit is echter uitgesteld naar 1 januari 2022. Daarom is besloten de aanpassingen in het Bouwbesluit te implementeren.

Het gaat om nieuwe voorschriften op het gebied van gezondheid, toegankelijkheid, gebruiksveiligheid en brandveiligheid. Het thema ‘brand’ telt wellicht de meeste mutaties, die onderling wel sterk gerelateerd zijn. Zo geldt bij nieuwe woongebouwen straks een eis van 60 minuten WBDBO tussen brandcompartiment en lift. Ook moet binnenkort bij woonfuncties de sturing van de lift tijdens brand bruikbaar blijven. De elektriciteitsvoorziening van de lift moet dan zijn ondergebracht in een brandwerend afgescheiden ruimte. Bij een lift in een woongebouw is over enige tijd een zogeheten voorportaal vereist. Dit voorportaal biedt bij brand een extra beschermde vluchtroute, waaraan geen woningtoegangen grenzen. Vrijloopdrangers bij woningtoegangsdeuren dienen straks zelfsluitend te zijn. Die zelfsluitendheid gaat ook gelden bij renovatie/verbouw of functiewijziging.

Verder is een verduidelijking op komst van de eisen bij nieuwbouw van portiektrappenhuizen. De eisen voor de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) van (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw) zijn medio volgend jaar conform de nieuwe NEN 6075. Deze norm uit 2019 bevat de eisen en de methode voor het bepalen van de rookwerendheid van scheidingsconstructies in gebouwen. De rookwerendheid en de weerstand tegen rookdoorgang worden volgens deze norm voortaan uitgedrukt in Ra en R200.

  • Alle voorgenomen wijzigingen vindt u terug in het Voorhangbesluit van 12 mei 2020. De PDF hiervan kunt u downloaden van deze pagina van rijksoverheid.nl
  • Foto: plaating loopbrug Polaris, Schiphol-Oost (Ector Hoogstad Architecten, © Octatube).