Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Wet Kwaliteitsborging door Tweede Kamer

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

« terug naar Nieuws

Na goedkeurig door de Eerste Kamer zou het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs ingevoerd moeten worden. De nieuwe werkwijze geldt eerst voor de bouw van woningen en eenvoudige bouwwerken, zowel nieuwbouw als verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwerken.

De wet moet vooral de positie van de consument beschermen, als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt, door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Belangrijke onderdelen in de wet zijn:

• Aannemers krijgen de plicht om hun consumenten te informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering. Ook moeten zij bij oplevering een consumentendossier aan de opdrachtgever geven.
• Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit.
• Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.
• De gemeente controleert bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning of aan alle nieuwe wettelijke eisen is voldaan.

De stelselwijziging heeft nogal wat voeten in de aarde, waarover binnen de bouw veel discussie is. Bezwaar is dat het wetsvoorstel onvoldoende is uitgewerkt en vooral gaat om aansprakelijkheid, en uitdraait op een papiermolen, in plaats van kwaliteit. Alleen de SP twijfelde openlijk of de constructieve veiligheid wel gebaat is bij het nieuwe stelsel.

Tegen stemden PVV, Groen Links, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes / Van Klaveren. De overige partijen stemde voor. Tegelijk met de wet werden amendementen 15, 16 en 17 van De Vries (PvdA) aangenomen. De amendementen 18 (CDA) en 21 (SP) werden verworpen. Van de 6 ingediende moties werden er 5 aangenomen.

Klik hier voor meer informatie.