Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bouwen met Staal
versie 1.0 (1 juni 2017)

download als pdf

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden termen in de volgende betekenis gebruikt:
a. Bouwen met Staal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41129815;
b. klant: de consument die of het bedrijf dat met Bouwen met Staal een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst:deovereenkomsttussenBouwenmetStaalendeklant;
d. opleiding: de opleiding, cursus, workshop, studiedag, seminar, e.d. die door Bouwen met Staal wordt georganiseerd;
e. evenement: de excursie, symposium, Nationale Staalbouwdag, e.d. die door Bouwen met Staal wordt georganiseerd;
f. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
g. bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon;
h. deelnemer: diegene die deelneemt aan een opleiding of evenement, alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met Bouwen met Staal de overeenkomst is aangegaan;
i. materialen: alle door Bouwen met Staal ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, concepten, offertes, teksten, afbeeldingen, lesmaterialen of (elektronische) bestanden;
j. website: de website www.bouwenmetstaal.nl en andere websites die door Bouwen met Staal worden beheerd;

Art. 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bouwen met Staal en de klant waarop Bouwen met Staal deze algemene voor- waarden van toepassing heeft verklaard.
Plaatst de klant via de webwinkel een bestelling bij Bouwen met Staal, dan gelden de voorwaarden van de webwinkel van Bouwen met Staal.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bouwen met Staal worden vervangen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Art. 3 Aanbiedingen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door Bouwen met Staal gedaan zijn vrijblijvend. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, publicaties, email-berichten of overeenkomsten van Bouwen met Staal binden Bouwen met Staal niet.
Is de klant geen lid van Bouwen met Staal, dan heeft de klant geen recht op korting. Voor een lidmaatschap dient de klant contact op te nemen met het secretariaat van Bouwen met Staal.

Art. 4 Opleiding

Wijze van aanmelden
Voor een opleiding kan de klant zich aanmelden via de website. Bij de aan- melding dient de klant alle gevraagde informatie en documentatie volledig en naar waarheid aan Bouwen met Staal te verstrekken.
Vooraanmelding
Voor de opleidingen kan de klant zich vooraanmelden. De klant krijgt, zodra de definitieve data en locatie bekend zijn, een uitnodiging waarmee de klant zich definitief kan aanmelden. Indien meer deelnemers zich hebben aangemeld dan het maximaal aantal deelnemers van de opleiding geniet de klant voorrang (mits de klant bijtijds reageert op deze uitnodiging). Tevens heeft de klant dan de mogelijkheid, indien de cursusdata niet met de agenda van de klant strookt, kosteloos de overeenkomst te annuleren. Vooraanmelden kan de klant via de email opleidingen@bouwenmetstaal.nl. Bij een vooraanmelding dient de klant duidelijk de naam van de opleiding, zijn naam, adresgegevens (incl. e-mailadres) en telefoonnummer (overdag) te vermelden.
Peildatum
Voor elke opleiding geldt als peildatum 3 weken voor aanvang van de betreffende opleiding (voor cursussen (kortlopende opleiding) is dit 2 weken voor aanvang). Op deze peildatum wordt de beslissing genomen over het doorgaan van de opleiding. Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot het niet doorlaten gaan bij onvoldoende belangstelling voor een opleiding. De sluitingsdatum voor het aanmelden van een opleiding is het moment waarop het maximum aantal deelnemers zich heeft aangemeld of de opleiding is gestart respectievelijk is geannuleerd.
Annuleringsregeling
Bij annulering tot de peildatum (3 weken voor aanvang van de opleiding en 2 weken voor aanvang van een cursus), wordt € 45,00 excl. 21% btw (= € 54,54 incl. btw) als annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum, maar 8 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 8 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding of daarna dient het volledige bedrag te worden voldaan. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Bouwen met Staal, kan hiervan worden afgeweken. Annulering dient schriftelijk of via de email te geschieden.
Prijzen en facturatie
Alle genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal, tenzij anders is vermeld. Facturatie voor de opleiding geschiedt voor aanvang van de opleiding. Zolang de klant niet betaald heeft voor de opleiding, kan Bouwen met Staal zich onthouden van het uitreiken van studiemateriaal en/of van het uitreiken van een diploma. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
Organisatie
Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot programmawijziging indien dit de kwaliteit van de opleiding ten goede komt. Bij absentie van een docent zorgt Bouwen met Staal voor een gelijkwaardige vervanger, dan wel voor alternatieve data, zodat de beoogde opleiding doorgang kan vinden. Is de klant niet beschik- baar op de nieuwe data van de opleiding, dan heeft de klant het recht de over- eenkomst kosteloos te annuleren.
Bouwen met Staal is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de opleiding onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de opleiding te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Bouwen met Staal op vergoeding van eventuele schade.
Indien een deelnemer om welke reden dan ook – zonder tijdige afmelding – niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is en blijft, blijft de overeen- gekomen vergoeding verschuldigd.
Bouwen met Staal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar de opleiding wordt gegeven.
Het is zonder voorafgaande toestemming van Bouwen met Staal niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de opleiding.

Art. 5 Evenementen

Wijze van aanmelden
Voor een evenement kan de klant zich aanmelden via de website. Bij de aanmelding dient de klant alle gevraagde informatie en documentatie volledig en naar waarheid aan Bouwen met Staal te verstrekken.
Peildatum
Voor elk evenement geldt als peildatum 1 week voor aanvang van het betreffende evenement. Op deze peildatum wordt de beslissing genomen over het doorgaan van het evenement. Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot het niet doorlaten gaan bij onvoldoende belangstelling. De sluitingsdatum voor het aanmelden van een evenement is het moment waarop het maximum aantal deelnemers zich heeft aangemeld of het evenement is geannuleerd.
Annuleringsregeling
Bij annulering tot de peildatum worden geen annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum, maar 3 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 3 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement of daarna dient het volledige bedrag te worden voldaan. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Bouwen met Staal, kan hiervan worden afgeweken. Annulering dient schriftelijk of via de email te geschieden.
Prijzen en facturatie
Alle genoemde prijzen zijn inclusief documentatiemateriaal, tenzij anders is vermeld.
Facturatie geschiedt voor aanvang van het evenement. Zolang de klant niet betaald heeft voor het evenement, kan Bouwen met Staal de klant de toegang tot het evenement weigeren of zich onthouden van het uitreiken van documentatie- materiaal en/of van het uitreiken van een bewijs van deelname. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
Organisatie
Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot programmawijziging indien dit de kwaliteit van het evenement ten goede komt.
Bouwen met Staal is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van het evenement onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de opleiding te ontzeggen. De overeengekomen vergoe- ding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Bouwen met Staal op vergoeding van eventuele schade.
Indien een deelnemer om welke reden dan ook – zonder tijdige afmelding – niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is en blijft, blijft de overeen- gekomen vergoeding verschuldigd.
Bouwen met Staal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar het evenement wordt gegeven.
Het is zonder voorafgaande toestemming van Bouwen met Staal niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een evenement.

Art. 6 Gratis opleiding of evenement en no-show

Heeft de klant zich aangemeld voor een gratis opleiding of evenement en verschijnt de klant niet zonder zich af te melden voor de peildatum, zie artikel 4.3 en 5.2, dan heeft Bouwen met Staal het recht kosten aan de klant in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten worden tijdens de aanmelding aan de klant kenbaar gemaakt.

Art. 7 Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Bouwen met Staal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Bouwen met Staal worden ver- strekt of ter beschikking worden gesteld. Tevens dient de klant Bouwen met Staal alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de overeen- komst naar behoren uit te voeren.
De klant staat ervoor in dat alle gegevens die hij aan Bouwen met Staal verstrekt volledig en correct zijn.
De klant vrijwaart Bouwen met Staal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
De klant dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer en e-mailadres, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan Bouwen met Staal door te geven.

Art. 8 Betaling

De klant dient de van Bouwen met Staal ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
De deelnemer aan een opleiding is verantwoordelijk voor de betaling, mits de deelnemer zichzelf heeft aangemeld. De betalingsverplichting wordt overgenomen van de deelnemer door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het aanmeldingsformulier ingevuld en medeondertekend door zijn/haar werkgever is ontvangen bij Bouwen met Staal. Indien in een dergelijk geval de werkgever van de deelnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer. Dit geldt ook voor eventuele publicaties die voor de opleiding besteld worden. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.
Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant zijnde een bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden, in afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 6:96 BW, de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Art. 9 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Bouwen met Staal kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bouwen met Staal in staat is adequaat te reageren.
Na het indienen van de klacht dient de klant Bouwen met Staal de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
Het feit dat Bouwen met Staal overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Bouwen met Staal erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bouwen met Staal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Art. 10 Overmacht

Bouwen met Staal is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bouwen met Staal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bouwen met Staal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: extreme weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogs- gevaren; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.

Art. 11 Aansprakelijkheid en verjaring

Bouwen met Staal kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen
en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Bouwen met Staal is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Bouwen met Staal tegen alle aanspraken ter zake.
De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of type- fouten bevatten.
Bouwen met Staal is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie- faciliteiten.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Bouwen met Staal, maakt.
Bouwen met Staal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien Bouwen met Staal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bouwen met Staal beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bouwen met Staal gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bouwen met Staal beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de dienstverlening, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Bouwen met Staal. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Art. 12 Intellectueel eigendomsrecht

Tenzij Bouwen met Staal en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeen- gekomen, is en blijft Bouwen met Staal volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen. Bouwen met Staal verleent aan de klant het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
Zonder voorafgaande toestemming van Bouwen met Staal is het de klant niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveel- voudigen op welke wijze dan ook.
Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Bouwen met Staal, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Bouwen met Staal daardoor lijdt.
De klant vrijwaart Bouwen met Staal voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Art. 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en Bouwen met Staal is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Bouwen met Staal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bouwen met Staal is gevestigd. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Bouwen met Staal zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.