Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bouwen met Staal
versie 2.0 (1 november 2023)

download pdf-versie

Art. 1    Definities
1.1    In deze algemene voorwaarden worden termen in de volgende betekenis gebruikt:
a.    Bouwen met Staal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41129815;
b.    klant: de consument die of het bedrijf dat met Bouwen met Staal een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
c.    overeenkomst: de overeenkomst tussen Bouwen met Staal en de klant;
d.    opleiding: de opleiding, cursus, workshop, studiedag, seminar, e.d. die door Bouwen met Staal wordt georganiseerd;
e.    evenement: de excursie, symposium, Nationale Staalbouwdag, e.d. die door Bouwen met Staal wordt georganiseerd;
f.    consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
g.    bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf, de organisatie of de rechtspersoon;
h.    deelnemer: diegene die deelneemt aan een opleiding of evenement, alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met Bouwen met Staal de overeenkomst is aangegaan;
i.    materialen: alle door Bouwen met Staal ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, concepten, offertes, teksten, afbeeldingen, lesmaterialen of (elektronische) bestanden;
j.    website: de website www.bouwenmetstaal.nl en andere websites die door Bouwen met Staal worden beheerd;
k.    abonnement: het abonnement op het vaktijdschrift Bouwen met Staal;
l.    lidmaatschap: het lidmaatschap bij de vereniging Bouwen met Staal;
m.    schriftelijk: schriftelijk of via e-mail.

Art. 2    Algemeen
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Bouwen met Staal, op alle overeenkomsten tussen Bouwen met Staal en de klant en op alle overige rechtshandelingen tussen Bouwen met Staal en de klant, zoals een vooraanmelding.
2.2    Voor de afname van publicaties van Bouwen met Staal, zoals boeken, gelden de
Leveringsvoorwaarden verkoop publicaties van Bouwen met Staal.
2.3    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4    Wanneer een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bouwen met Staal worden vervangen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5    Wanneer Bouwen met Staal niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Bouwen met Staal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6    Bouwen met Staal heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande duurovereenkomst met de klant van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum
 
van inwerkingtreding. Betreft de wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van de klant, dan is de klant zijnde een consument gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Art. 3    Aanbod, prijzen, tarieven en wijzigingen
3.1    Ieder aanbod, alle offertes en prijsopgaven door Bouwen met Staal gedaan zijn vrijblijvend.
3.2    Ieder aanbod voor een opleiding of evenement wordt gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van voldoende deelnemers die zich hebben aangemeld.
3.3    Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van Bouwen met Staal of op de website binden Bouwen met Staal niet.
3.4    Bouwen met Staal heeft het recht van tijd tot tijd haar prijzen en tarieven aan te passen. Derhalve gelden vermelde prijzen en tarieven op de website, in offertes of prijsopgaven niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5    Wanneer Bouwen met Staal de tarieven aanpast en van toepassing verklaart op een bestaande duurovereenkomst, zoals op een lidmaatschap of op een abonnement, treden dergelijke aanpassingen in werking op 1 januari. De klant wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van een tariefwijziging in kennis gesteld.

Art. 4 Opleiding
Wijze van aanmelden
4.1    Voor een opleiding kan de klant zich aanmelden via de website of via de e-mail. Een telefonische aanmelding wordt beschouwd als vooraanmelding, waarna de klant zich alsnog via de websote of via de e-mail moet aanmelden. Bij de aanmelding moer de klant alle gevraagde informatie en documentatie volledig en naar waarheid aan Bouwen met Staal verstrekken.

Vooraanmelding
4.2    Voor de opleidingen kan de klant zich vooraanmelden. De klant krijgt, zodra de definitieve data en locatie bekend zijn, een uitnodiging waarmee de klant zich definitief kan aanmelden. Waneer meer deelnemers zich hebben aangemeld dan het maximaal aantal deelnemers van de opleiding geniet de klant voorrang (mits de klant bijtijds reageert op deze uitnodiging). Tevens heeft de klant dan de mogelijkheid, wanneer de cursusdata niet met de agenda van de klant strookt, kosteloos de overeenkomst te annuleren. Vooraanmelden kan de klant via de e-mail opleidingen@bouwenmetstaal.nl. Bij een vooraanmelding moet de klant duidelijk de naam van de opleiding, zijn naam, adresgegevens (incl. e-mailadres) en telefoonnummer (overdag) vermelden.

Peildatum
4.3    Voor elke opleiding geldt als peildatum 3 weken voor aanvang van de betreffende opleiding (voor cursussen (kortlopende opleiding) is dit 2 weken voor aanvang). Op deze peildatum wordt de beslissing genomen over het doorgaan van de opleiding. Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot het niet doorlaten gaan bij onvoldoende belangstelling voor een opleiding. De sluitingsdatum voor het aanmelden van een opleiding is het moment waarop het maximum aantal deelnemers zich heeft aangemeld of de opleiding is gestart respectievelijk is geannuleerd.

Annuleringsregeling
4.4    Bij annulering tot de peildatum (3 weken voor aanvang van de opleiding en 2 weken voor aanvang van een cursus), wordt aan de klant zijnde een bedrijf € 45,00 excl. 21% btw als
 
annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum, maar 8 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is de klant zijnde een bedrijf 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 8 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding of daarna moet door de klant zijnde een bedrijf het volledige bedrag te worden voldaan. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Bouwen met Staal, kan hiervan worden afgeweken.
4.5    Wanneer de klant zijnde een consument de overeenkomst voor deelname aan een opleiding annuleert, worden de al gemaakte kosten aan de klant in rekening gebracht, zoals lesmateriaal, catering, reserveringen van diensten bij derden.
4.6    Annulering moet schriftelijk te geschieden.

Herroepingsrecht voor de klant zijnde een consument
4.7    De klant zijnde een consument heeft het recht de overeenkomst voor deelname aan een opleiding die via de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. Dit is het moment waarop de klant zich online heeft aangemeld voor de opleiding.
4.8    Wanneer de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, moet de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst aan Bouwen met Staal kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar opleidingen@bouwenmetstaal.nl.
4.9    Wanneer Bouwen met Staal op uitdrukkelijk verzoek van de klant tijdens de herroepingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, is de klant Bouwen met Staal een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Bouwen met Staal is nagekomen op het moment dat de klant een beroep doet op het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
4.10    Wanneer de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal Bouwen met Staal de door de klant al betaalde kosten voor de overeenkomst of een deel daarvan, wanneer art. 4.9 van toepassing is, binnen 14 dagen terugbetalen.
4.11    Het herroepingsrecht geldt niet voor cursussen en workshops die vallen onder de uitzondering van het herroepingsrecht opgenomen in art. 6:230p sub e. Burgerlijk Wetboek (BW), zoals cursussen en workshops op een bepaalde datum en met een bepaald programma (per dagdeel).

Prijzen en facturatie
4.12    Alle genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal, tenzij anders is vermeld.
4.13    Facturatie voor de opleiding geschiedt voor aanvang van de opleiding. Zolang de klant niet betaald heeft voor de opleiding, kan Bouwen met Staal zich onthouden van het uitreiken van studiemateriaal en/of van het uitreiken van een diploma. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Korting
4.14    Een korting op een opleiding geldt uitsluitend wanneer de klant minimaal 1 jaar lid is van Bouwen met Staal. Wanneer de klant gedurende een kalenderjaar lid is geworden, een korting geniet op een opleiding in datzelfde kalenderjaar en vervolgens tegen het einde van datzelfde kalenderjaar zijn lidmaatschap bij Bouwen met Staal opzegt, dan is de klant niet 1 jaar lid en komt de korting te vervallen. Wanneer de korting is komen te vervallen, wordt de hoogte van de verleende korting op de opleiding alsnog door Bouwen met Staal aan de klant in rekening gebracht.
 
Organisatie
4.15    Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot programmawijziging wanneer dit de kwaliteit van de opleiding ten goede komt. Bij absentie van een docent zorgt Bouwen met Staal voor een gelijkwaardige vervanger, dan wel voor alternatieve data, zodat de beoogde opleiding doorgang kan vinden. Is de klant niet beschikbaar op de nieuwe data van de opleiding, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.
4.16    Bouwen met Staal is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de opleiding onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de opleiding te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Bouwen met Staal op vergoeding van eventuele schade.
4.17    Wanneer een deelnemer om welke reden dan ook – zonder tijdige afmelding – niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is en blijft, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
4.18    Bouwen met Staal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar de opleiding wordt gegeven.
4.19    Het is zonder voorafgaande toestemming van Bouwen met Staal niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de opleiding.

Art. 5    Evenement
Wijze van aanmelden
5.1    Voor een evenement kan de klant zich aanmelden via de website, via de e-mail of telefonisch. Een telefonische aanmelding wordt beschouwd als vooraanmelding, waarna de klant zich alsnog via de website of via de e-mail moet aanmelden. Bij de aanmelding moet de klant alle gevraagde informatie en documentatie volledig en naar waarheid aan Bouwen met Staal verstrekken.

Peildatum
5.2    Voor elk evenement geldt als peildatum 1 week voor aanvang van het betreffende evenement. Op deze peildatum wordt de beslissing genomen over het doorgaan van het evenement. Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot het niet doorlaten gaan bij onvoldoende belangstelling. De sluitingsdatum voor het aanmelden van een evenement is het moment waarop het maximum aantal deelnemers zich heeft aangemeld of het evenement is geannuleerd.

Annuleringsregeling
5.3    Bij annulering tot de peildatum worden geen annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum, maar 3 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 3 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement of daarna moet het volledige bedrag worden voldaan. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Bouwen met Staal, kan hiervan worden afgeweken.
5.4    Annulering moet schriftelijk geschieden.

Prijzen en facturatie
5.5    Alle genoemde prijzen zijn inclusief documentatiemateriaal, tenzij anders is vermeld.
5.6    Facturatie geschiedt voor aanvang van het evenement. Zolang de klant niet betaald heeft voor het evenement, kan Bouwen met Staal de klant de toegang tot het evenement weigeren of zich onthouden van het uitreiken van documentatiemateriaal en/of van het uitreiken van een bewijs van deelname. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 
Organisatie
5.7    Bouwen met Staal behoudt zich het recht voor tot programmawijziging wanneer dit de kwaliteit van het evenement ten goede komt.
5.8    Bouwen met Staal is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van het evenement onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de opleiding te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Bouwen met Staal op vergoeding van eventuele schade.
5.9    Wanneer een deelnemer om welke reden dan ook – zonder tijdige afmelding – niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is en blijft, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
5.10    Bouwen met Staal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar het evenement wordt gegeven.
5.11    Het is zonder voorafgaande toestemming van Bouwen met Staal niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een evenement.

Art. 6    Gratis opleiding of evenement en no-show
6.1    Wanneer de klant zich heeft aangemeld voor een gratis opleiding of evenement en de klant wenst niet deel te nemen aan deze gratis opleiding of aan dit gratis evenement, moet de klant zich tijdig afmelden bij Bouwen met Staal. De klant heeft zich in elk geval tijdig afgemeld wanneer Bouwen met Staal de afmelding van de klant heeft ontvangen voor de peildatum, zie art. 4.3 en 5.2. Wanneer Bouwen met Staal de afmelding van de klant niet tijdig heeft ontvangen, heeft Bouwen met Staal het recht de voor de klant al in het kader van de aanmelding gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen.

Art. 7    Lidmaatschap vereniging Bouwen met Staal
Wijze van aanmelding
7.1    Via de website kan de overeenkomst voor het lidmaatschap tot stand komen.
7.2    Bij de aanmelding moet de klant alle gevraagde informatie en documentatie volledig en naar waarheid aan Bouwen met Staal verstrekken.

Looptijd, verlenging en opzegging
7.3    Het lidmaatschap wordt aangegaan tot aan het einde van het kalenderjaar.
7.4    Wanneer de klant gedurende een kalenderjaar lid wordt, wordt voor de eerste contractperiode het tarief voor het lidmaatschap naar evenredigheid bepaald.
7.5    Na het einde van het kalenderjaar wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd met 1 kalenderjaar, tenzij het lidmaatschap overeenkomstig art. 7.6 is opgezegd.
7.6    Opzegging van het lidmaatschap kan tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Derhalve moet Bouwen met Staal de opzegging van de klant vóór 1 december hebben ontvangen.
7.7    De klant kan zijn opzegging sturen naar:
–    per post: Bouwen met Staal, Louis Braillelaan 80, 2719 EK in Zoetermeer
–    via de e-mail: secretariaat@bouwenmetstaal.nl.
7.8    Nadat Bouwen met Staal de opzegging van het lidmaatschap van de klant heeft ontvangen, stuurt Bouwen met Staal de klant via de e-mail een bevestiging van deze opzegging.
7.9    Het ontvangen van het vaktijdschrift is onderdeel van het lidmaatschap en kan niet apart opgezegd worden.
 
Art. 8    Abonnement vakblad Bouwen met Staal
Wijze van aanmelding
8.1    Via de website komt de overeenkomst voor het abonnement tot stand.
8.2    Bij de aanmelding moet de klant alle gevraagde informatie en documentatie volledig en naar waarheid aan Bouwen met Staal verstrekken.

Looptijd, verlenging en opzegging
8.3    Het abonnement wordt aangegaan tot aan het einde van het kalenderjaar.
8.4    Wanneer de klant gedurende een kalenderjaar het abonnement afsluit, wordt voor de eerste contractperiode het tarief voor het abonnement naar evenredigheid bepaald.
8.5    Na het einde van het kalenderjaar wordt het abonnement voor de klant zijnde een bedrijf telkens stilzwijgend verlengd met 1 kalenderjaar, tenzij het abonnement overeenkomstig art. 8.6 is opgezegd.
8.6    Opzegging door de klant zijnde een bedrijf van het abonnement kan tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Derhalve moet Bouwen met Staal de opzegging van de klant vóór 1 december hebben ontvangen.
8.7    Na het einde van het kalenderjaar wordt het abonnement voor de klant zijnde een consument verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij per kalenderjaar wordt gefactureerd, tenzij het abonnement overeenkomstig art. 8.8 is opgezegd.
8.8    De klant zijnde een consument kan het abonnement voor bepaalde tijd tegen het einde van het kalenderjaar opzeggen. Een dergelijke opzegging moet geschieden met inachtneming van minimaal 1 kalendermaand. Derhalve moet Bouwen met Staal de opzegging van de klant vóór 1 december hebben ontvangen.
8.9    De klant zijnde een consument kan het voor onbepaalde tijd verlengde abonnement altijd opzeggen. Een dergelijke opzegging moet geschieden met inachtneming van minimaal 3 maanden. Wanneer de klant het abonnement opzegt waardoor het abonnement gedurende een kalenderjaar eindigt, wordt naar verhouding van het aantal gestuurde nummers van het vaktijdschrift een deel van de abonnementskosten aan de klant terugbetaald.
8.10    De klant kan zijn opzegging sturen naar:
–    per post: Bouwen met Staal, Louis Braillelaan 80, 2719 EK in Zoetermeer
–    via de e-mail: secretariaat@bouwenmetstaal.nl.
8.11    Nadat Bouwen met Staal de opzegging van het abonnement van de klant heeft ontvangen, stuurt Bouwen met Staal de klant via de e-mail een bevestiging van deze opzegging

Herroepingsrecht voor de klant zijnde een consument
8.12    De klant zijnde een consument heeft het recht de overeenkomst voor het abonnement die via de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na ontvangst van het eerste vaktijdschrift te ontbinden.
8.13    Wanneer de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, moet de klant dat uitdrukkelijk binnen de ontbindingsperiode aan Bouwen met Staal kenbaar maken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar secretariaat@bouwenmetstaal.nl.
8.14    Wanneer de klant het abonnement overeenkomstig dit artikel ontbindt, wordt het abonnement beëindigd en wordt de bestelling van de klant aangemerkt als een eenmalige bestelling van het vaktijdschrift waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is en blijft de klant de prijs voor het geleverde vaktijdschrift verschuldigd.
8.15    Wanneer de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal Bouwen met Staal de door de klant al betaalde kosten voor het abonnement minus de prijs van één exemplaar van het vaktijdschrift binnen 14 dagen terugbetalen.
 
Art. 9    Verplichtingen van de klant
9.1    De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Bouwen met Staal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Bouwen met Staal worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Tevens moet de klant Bouwen met Staal alle bevoegdheden en autorisaties verlenen die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
9.2    De klant staat ervoor in dat alle gegevens die hij aan Bouwen met Staal verstrekt volledig en correct zijn.
9.3    De klant vrijwaart Bouwen met Staal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
9.4    De klant moet wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer en e-mailadres, indien mogelijk vooraf, schriftelijk aan Bouwen met Staal doorgeven.

Art. 10    Betaling
10.1    Facturen worden via de e-mail gestuurd.
10.2    De klant moet de van Bouwen met Staal ontvangen facturen betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
10.3    Wanneer de klant voor zichzelf een overeenkomst met Bouwen met Staal is aangegaan, is en blijft de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur. Het gestelde in dit artikel geldt ook wanneer de factuur naar de werkgever van de klant is gestuurd ingeval de werkgever lid is van de vereiniging Bouwen met Staal. Wanneer de werkgever deze factuur niet betaalt, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur.
10.4    Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant zijnde een bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform art. 6:119a BW, verschuldigd. Wanneer de klant een consument is, is de klant de wettelijke rente conform art. 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden, in afwijking van hetgeen is opgenomen in art. 6:96 BW, de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Art. 11 Klachten
11.1    Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door de klant zo spoedig mogelijk na de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft aan Bouwen met Staal kenbaar worden gemaakt. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Bouwen met Staal in staat is adequaat te reageren.
11.2    Na het indienen van de klacht moet de klant Bouwen met Staal de gelegenheid geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
11.3    Het feit dat Bouwen met Staal overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Bouwen met Staal erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
11.4    Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
11.5    Wanneer het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bouwen met Staal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van art. 13 van deze algemene voorwaarden.
 
Art. 12    Overmacht
12.1    Bouwen met Staal is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht.
12.2    Onder overmacht wordt onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Bouwen met Staal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bouwen met Staal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: extreme weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden of overige cybercriminaliteit; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.

Art. 13    Aansprakelijkheid en verjaring
13.1    Bouwen met Staal kan niet worden gehouden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a.    een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in art. 12.2;
b.    enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2    De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Bouwen met Staal is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Bouwen met Staal tegen alle aanspraken ter zake.
13.3    De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of typefouten bevatten.
13.4    Bouwen met Staal is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.5    De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Bouwen met Staal, maakt.
13.6    Bouwen met Staal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidskosten, bedrijfsschade, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7    Wanneer Bouwen met Staal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Bouwen met Staal beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bouwen met Staal gedane uitkering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bouwen met Staal beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de dienstverlening, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.8    Alle rechtsvorderingen moet de klant binnen 1 jaar instellen wanneer de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Bouwen met Staal. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 
Art. 14    Intellectuele eigendomsrechten
14.1    Tenzij Bouwen met Staal en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Bouwen met Staal volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.
14.2    Bouwen met Staal verleent aan de klant het recht om de materialen uitsluitend binnen en voor zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
14.3    Zonder voorafgaande toestemming van Bouwen met Staal is het de klant niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
14.4    Wanneer de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Bouwen met Staal, is de klant aansprakelijk voor alle schade die Bouwen met Staal daardoor lijdt.
14.5    De klant vrijwaart Bouwen met Staal voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Art. 15    Persoonsgegevens
15.1    Bouwen met Staal verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de wijze waarop Bouwen met Staal persoonsgegevens verwerkt, kan de klant het privacybeleid van Bouwen met Staal raadplegen, zie www.bouwenmetstaal.nl/organisatie/privacy.

Art. 16    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1    Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en Bouwen met Staal is Nederlands recht van toepassing.
16.2    Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Bouwen met Staal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bouwen met Staal is gevestigd. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Bouwen met Staal zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoeg