Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bij wet gewijzigd (I)

De Nederlandse bouwregelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Welke wijzigingen zijn onlangs doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 en welke aanpassingen staan op stapel?

« terug naar Nieuws

17 maart 2022

De Nederlandse bouwregelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Welke wijzigingen zijn onlangs doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 en welke aanpassingen staan op stapel?

Direct bij aanvang van 2022 zijn enkele wijzigingen in werking getreden op de Bouwbesluit-artikelen 2.107 over de inrichting van de vluchtroute en 2.94 met betrekking tot weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. De weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcompartiment dat ligt in een ander subbrandcompartiment, dient voortaan minimaal 20 minuten te zijn. Voor het bepalen van deze WBD is de NEN 6068 nog altijd de aangewezen norm. Bij het bepalen van de brandwerendheid van de scheidende functie van een scheidingsconstructie dient daarbij uitsluitend rekening te worden gehouden met de vlamdichtheid van de afdichting.

Sinds 1 februari geeft artikel 5.6 van het Bouwbesluit een nieuwe eis voor de inzet van hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties. Vanaf deze datum wordt bij sommige ingrijpende renovaties een eis gesteld aan de minimale hoeveelheid hernieuwbare energie, als bij zo’n renovatie het systeem voor verwarming en koeling aangepast. Een renovatie is ‘ingrijpend’ als de gebouwschil voor ten minste een kwart deel aanpassing ondergaat. De nieuwe eis is van toepassing op alle gebouwfuncties, uitgezonderd industriefuncties en overige gebruiksfuncties. De eis vloeit voort uit de herziening van de Europese richtlijn hernieuwbare energie (REDII).

Over twee weken (per 1 april 2022) is een vernieuwd artikel 3.1 Regeling Bouwbesluit 2012 over de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van kracht. De vernieuwing houdt in een verplichting tot toepassing van de bepalingsmethode, met inbegrip van de wijzigingsbladen van 1 oktober 2020, 1 februari 2021 en 1 oktober 2021.

Vanaf 1 juli 2022 zijn volgens Bouwbesluit-artikel 6.21 rookmelders verplicht in alle bestaande woningen. De rookmelder moet zijn aangebracht op elke bouwlaag in ruimten waarin zich de vluchtroute bevindt tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woning; bijvoorbeeld de gang of hal van de woning. De melder mag zowel op elektra als op batterijen werken, maar dient in elk geval te voldoen aan de technische voorschriften in de NEN-EN 14604.

Al geruime tijd geleden aangekondigd, maar 1 januari volgend jaar is ’t zover. Dan treedt het Besluit bouwwerken leefomgeving in werking, als vervanger van het huidige Bouwbesluit. De opvolging brengt op meerdere terreinen diverse inhoudelijke wijzigingen met zich mee, onder meer op het gebied van brandveiligheid. Hierover meer in een volgend nieuwsbericht op deze website. Aan wie alvast kennis wil maken met de nieuwe ‘bouwwet’, stelt de Rijksoverheid het digitale Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving kosteloos beschikbaar.

  • Foto: renovatie en herbestemming Meterhuiscomplex, Haarlemmer Stroom, Haarlem (© KOW, Max van Aerschot en SOM).