Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bij wet gewijzigd? (II)

De Nederlandse bouwregelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Welke aanpassingen zijn voorzien voor volgend jaar?

« terug naar Nieuws

28 maart 2022

De Nederlandse bouwregelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Welke aanpassingen zijn voorzien voor volgend jaar? Na een exposé van belangrijke wijzigingen die dit jaar in het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit zijn doorgevoerd, blikt dit bericht vooruit naar de mutaties die voor 2023 op de rol staan voor de bouwregelgeving.

De majeure verandering gaat al direct op 1 januari van het nieuwe jaar in. Per die datum neemt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) de plaats in van het Bouwbesluit 2012. De vervanging gaat vergezeld van diverse inhoudelijke wijzigingen op het gebied van toegankelijkheid, gezondheid en veiligheid. De brandveiligheid van gebouwen wacht een heel scala aan veranderingen van de regels.

Zo bevat de Bbl straks nieuwe (bouwkundige) eisen voor liften in nieuwe woongebouwen. Het gaat dan om liften in de zogeheten gemeenschappelijke toegankelijkheidssector van grotere wooncomplexen. Op kleinere woongebouwen zijn de eisen niet van toepassing.

Tussen de lift (in een toegankelijkheidssector) en de direct aangrenzende brandcompartimenten dienen de scheidingen voortaan te voldoen aan 60 minuten WBDBO (artikel 4.53, lid 1, Bbl). Voor de lift is straks een voorportaal vereist dat tijdens brand een extra beschermde vluchtroute biedt. Op dit voorportaal mogen geen woningtoegangen uitkomen (artikel 4.77a). Aan de maatvoering van het portaal stelt de Bbl geen nadere voorwaarden. Wel moet ‘t voor rotstoelgebruikers mogelijk zijn om binnen de ruimte te keren. De elektriciteitsvoorziening van de lift moet zijn ondergebracht in een brandwerendheid afgescheiden ruimte. De scheiding dient minimaal 60 minuten WBDBO te bieden, in de richting van de ruimte met de elektravoorziening.

Doel van dit eisenpakket is om liften beter te beschermen tegen brand en rook, waardoor de lift tijdens een brand beter bruikbaar bij veilig vluchten. Dat is vooral van belang voor minder zelfredzamen die niet (gemakkelijk) zelf via een trap het gebouw kunnen verlaten.

In de loop van volgend jaar wordt via de Bbl eveneens een scala aan nieuwe brandveiligheidseisen voor parkeergarages van kracht. Wanneer ze ingaan, is nog onbekend. Het Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages en normen voor daglicht, waarin de wijzigingen worden voorgesteld, is vorige maand aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer en moet daarna nog door voor advies naar de Raad van State.

Voornaamste verandering is dat parkeergarages onder slaapgebouwen (zoals woongebouwen en logiesgebouwen) in het vervolg bij nieuwbouw moeten worden toegerust met een gecertificeerde, automatische blusinstallatie, bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie (artikel 4.223a, Bbl). Uiteraard zijn er uitzonderingen.

De eis geldt niet indien de gebruiksfunctie boven de parkeergarage een vloer van een verblijfsgebied heeft op meer dan 13 m boven meetniveau. Daarbij moet aan drie aanvullende voorwaarden worden voldaan. De parkeergarage mag niet groter zijn dan 1.000 m2 en de bovengelegen gebruiksfunctie dient te beschikken over minimaal één vluchtroute die níet te bereiken is vanuit de parkeergarage. Bij brand in de parkeergarage blijft deze route bruikbaar voor personen die vanuit de bovengelegen gebruiksfunctie naar het aansluitende (buiten)terrein willen wegkomen.

Het derde voorbehoud is dat er geen automatisch parkeersysteem wordt gebruikt. Bij een dergelijk parkeersysteem staan de voertuigen dikwijls heel dicht naast en soms ook boven elkaar opgesteld. Het risico op een grote en langdurige brand is dan groter dan bij een gangbare parkeergarages.

Oók als de bovenliggende gebruiksfunctie géén verblijfsvloer op meer dan 13 m hoogte heeft, kan de eis van een automatische blusinstallatie vervallen. Maar de eis blijft ook dan geldig, als de garage groter is dan 1.000 m2 én de bovengelegen gebruiksfunctie slechts één vluchtroute heeft die vanuit de garage bereikbaar is.

Voor begin 2023 staat de langverbeide aanscherping gepland van de brandklasse-eisen voor gevels van hoge gebouwen. Eind oktober vorig jaar heeft toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollengren, de Tweede Kamer hierover al in kennis gesteld. De benodigde voorhangprocedure van het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer start nog dit jaar.

Naar verwachting blijft de aanscherping beperkt tot hoge gebouwen die (mede) een slaapfunctie vervullen of waarin minder zelfredzame personen aanwezig zijn óf een combinatie van beide. Voor deze ‘hoog-risico situaties’ zou in plaats van klasse B voortaan klasse A2 (volgens EN 13501-1) moeten worden geëist.

De aanscherping volgt na Engels onderzoek naar de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen op 14 juni 2017 en op advies van de Nederlandse ATGB (Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften) dat de Engelse onderzoeksresultaten heeft beoordeeld op toepasbaarheid voor de Nederlandse (hoog)bouwpraktijk. Waarschijnlijk zullen ook andere aanbevelingen van de ATGB uit deze analyse op termijn in de bouwregelgeving worden verankerd.

  • Foto: P1 Wageningen University & Research, Wageningen (Vissers & Roelands architecten & ingenieurs).