Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Breed draagvlak voor ‘samen doorbouwen in onzekere tijden’

Afgelopen dinsdag 31 mei hebben de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat samen met vertegenwoordigers van tal van branche-, beroeps- en kennisorganisaties voor de ontwerp-, bouw- en technieksector, het bankwezen en provinciale en gemeentelijke overheden hun handtekeningen gezet onder de Intentieverklaring ‘samen doorbouwen in onzekere tijden’. Met de verklaring zet deze ‘brede coalitie’ gezamenlijk in op behoud dan wel bevordering van de voortgang van projecten, nu bouwmaterialen flink duurder zijn geworden en moeilijker verkrijgbaar.

« terug naar Nieuws

2 juni 2022

Afgelopen dinsdag 31 mei hebben de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat samen met vertegenwoordigers van tal van branche-, beroeps- en kennisorganisaties voor de ontwerp-, bouw- en technieksector, het bankwezen en provinciale en gemeentelijke overheden hun handtekeningen gezet onder de Intentieverklaring ‘samen doorbouwen in onzekere tijden’. Met de verklaring zet deze ‘brede coalitie’ gezamenlijk in op behoud dan wel bevordering van de voortgang van projecten, nu bouwmaterialen flink duurder zijn geworden en moeilijker verkrijgbaar.

‘We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten, is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.’, aldus minister De Jonge over de collectieve bedoelingen.

De Intentieverklaring biedt de uitgangspunten om in projecten, zeker als ze van groot economisch en maatschappelijk belang zijn, gezamenlijk werkbare afspraken te maken om de voortgang te borgen, risico’s te verminderen en schade te voorkomen of beperken.

Dat kunnen afspraken zijn over vergunnings- en aanbestedingsprocedures, (her)ontwerp, alternatieve materiaalkeuzes, wijziging van projectplanning of flexibilisering dan wel temporisering van het bouwproces. Welke afspraken bij een project noodzakelijk of gewenst zijn, hangt af van de contractvorm en de afspraken die al eerder zijn gemaakt in het project. In elk geval moeten zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zich in de conventies kunnen vinden, is de gedeelde grondgedachte achter de verklaring.

Om dat voor elkaar te krijgen, reikt de intentieverklaring een handelingskader aan. Een van de componenten van dat kader is dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetaler.

Daarnaast dienen opdrachtgevers en opdrachtnemers in goed onderling overleg, in afstemming met onderaannemers en rekening houdend met ieders belangen ’t eens te worden over hoe om te gaan met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten.

Eveneens in goed onderling overleg, moeten de partijen afspreken hoe te handelen als bestaande contractuele verplichtingen als gevolg van de crisis niet (tijdig) zijn na te komen. En partijen moeten zich, in onderling vertrouwen, gezamenlijk inzetten voor het op gang houden van de bouwstromen.

  • De volledige Intentieverklaring Samen Doorbouwen in Onzekere Tijden is hier te downloaden.

De Intentieverklaring wordt ondersteund door onder meer: Aedes, BNA Bond van Nederlandse Architecten, IPO Interprovinciaal Overleg, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLIngenieurs, NVTB, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Koninklijke Staalfederatie, SNS Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, Bouwen met Staal en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Waterstaat.

  • Foto: Bouwend Nederland.