Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Geotechnische normen voor commentaar

Het NEN heeft de ontwerp-normen op het gebied van de geotechniek opengesteld voor commentaar. Tot 29 februari a.s. kunnen op- en aanmerkingen worden ingediend op de blauwdrukken van NEN 9997-1 en NEN 7201.

« terug naar Nieuws

12 januari 2024

Het NEN heeft de ontwerp-normen op het gebied van de geotechniek opengesteld voor commentaar. Tot 29 februari a.s. kunnen op- en aanmerkingen worden ingediend op de blauwdrukken van NEN 9997-1 en NEN 7201.

NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels’ is bedoeld als generiek fundament voor de geotechnische aspecten van het ontwerpen van gebouwen en civiele werken. In de norm zijn de Eurocode NEN-EN 1997-1 voor constructieve veiligheid en de bijbehorende nationale bijlage voor Nederland samengevoegd.

De huidige, definitieve versie van NEN 9997-1 dateert van 2017. Het ontwerp voor een vernieuwde versie voorziet onder meer in een nieuwe tabel 2b die duidelijker onderscheid maakt tussen cohesieve en niet-cohesieve grond. Ook nieuw is een methode voor het berekenen van het draagvermogen van open stalen buispalen, volgens de CUR-aanbeveling 2001-8.

Enkele bepalingen in NEN 9997-1 hebben een meer geëigende plek gekregen, in de hoofdtekst in plaats van als ‘opmerking’ in de marge. Hierdoor zien normgebruikers sneller het verschil tussen de eigenlijke normtekst en de toelichting.

Diverse bepalingen in de bestaande NEN 9997-1 worden overgeheveld naar de nieuwe norm NEN 7201, ‘Geotechniek - Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen’. De norm biedt richtlijnen voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van (in situ uit te voeren) proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen. Bij het ontwerpen van paalfunderingen zijn deze beproevingen van belang voor het bepalen van de maximale draagkracht op druk en trek, het vaststellen van paalklassefactoren en het vaststellen en toetsen van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen.

NEN 7201 is een doorontwikkeling van NPR 7201:2017+A2:2020. Een van de belangrijke wijzigingen ten opzichte van deze Nederlandse Praktijkrichtlijn is dat in de norm scherper is geformuleerd in welke gevallen ’t noodzakelijk is om beproefde palen achteraf te trekken (6.1) en aan welke eisen te beproeven secties uit een getrokken paal dienen te voldoen (6.2.1 (d)).

Ook de eisen aan palen met groutinjectie (6.2.2. (f)) bij klasse A1-proeven zijn aangescherpt. Diverse bepalingen met betrekking tot ankerpalen in de NPR zijn níet overgenomen. Voor uitvoering van proefbelastingen op ankerpalen verwijst de nieuwe NEN expliciet naar de nieuwe CROW-CUR Richtlijn 236:2023.

Verder is (onder 8.2.2.2) opgenomen dat onder bepaalde omstandigheden ontlast-stappen weg mogen worden gelaten uit het belastingschema. De procedures voor het beëindigen van de proef en het bepalen van de bezwijkbelasting van de paal zijn nu uitgebreider en duidelijker beschreven (onder 8.2.2.4 en 5.)

NEN 9997-1 en NEN 7201 hangen nauw met elkaar samen. Het NEN wil ze daarom gelijktijdig publiceren. Ze staan dan ook tegelijkertijd, tot 29 februari a.s., open voor commentaar op normontwerpen.nen.nl

  • Nadere inlichtingen over de opzet en samenstelling van beide normen zijn in te winnen bij NEN-consultant Geert Kraijema, tel. (015) 2 690 443, e: bouw@nen.nl