Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

HBO-masteropleiding Constructief Ontwerpen officieel erkend

De HBO-masteropleiding Constructief Ontwerpen is voortaan een erkende masteropleiding. Afgelopen vrijdag 17 november heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Stichting BV/BmS Opleidingen de bevoegdheid verleent om alumni van de opleiding Constructief Ontwerpen de graad Master of Science (MSc) toe te kennen. Wie het examen met goed gevolg aflegt, mag in het vervolg de mastertitel voeren.

« terug naar Nieuws

1 december 2023

De Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie heeft de accreditatie verstrekt op positief advies van de Inspectie van het Onderwijs. Na onderzoek concludeert de onderwijsinspectie dat de continuïteit van de Stichting BV/BmS Opleidingen voldoende is gewaarborgd. Ook leeft de opleidingsorganisatie de bepalingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar behoren na. Na toetreding als rechtspersoon voor hoger onderwijs, zal BV/BmS voldoen aan artikel 12 van de Wet Register Onderwijsdeelnemers.

De accreditatie volgt op een eerdere positieve beoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), in november 2022. De NVAO heeft de kwaliteit en effectiviteit van de HBO-opleiding getoetst op een elftal, onderwijsinhoudelijke criteria. Daarbij is onder meer vastgesteld dat de leerdoelen en leerresultaten van de opleiding aansluiten bij het gehanteerde eindniveau, de studenten afdoende worden begeleid bij het halen van de leerdoelen en dat de opleiding beantwoordt aan de verwachtingen binnen het vakgebied en beroepsveld.

De opleiding Constructief Ontwerpen is een driejarige deeltijd HBO-masteropleiding, bestemd voor constructeurs die een Bachelor-diploma Bouwkunde, Civiele Techniek of Werktuigbouw met constructieve specialisatie hebben behaald. Deelname staat tevens open voor studenten die de opleidingen Beton- & Staalconstructies van BV/BmS of HTI Beton e/o Staal succesvol hebben afgerond. Instromen is elk jaar in september mogelijk. Dankzij de accreditatie ontvangen huidige en toekomstige deelnemers nadat ze zijn geslaagd, van BV/BmS de bijbehorende mastertitel.