Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Heffing op CO2-emissie bij de EU-grenzen

Als ’t aan het Europees Parlement ligt, moet vanaf 2027 aan de grenzen van de Europese Unie een belasting worden betaald bij de invoer van cement, kunstmest, aluminium, ijzer en staal en elektriciteit ter compensatie van de uitstoot van CO2. Deze importheffing moet gelijk worden aan de CO2-heffing die binnen de EU gaat gelden onder het herziene EU-emissiehandelssysteem.

« terug naar Nieuws

4 juli 2022

Als ’t aan het Europees Parlement ligt, moet vanaf 2027 aan de grenzen van de Europese Unie een belasting worden betaald bij de invoer van cement, kunstmest, aluminium, ijzer en staal en elektriciteit ter compensatie van de uitstoot van CO2. Deze importheffing moet gelijk worden aan de CO2-heffing die binnen de EU gaat gelden onder het herziene EU-emissiehandelssysteem.

De invoerheffing valt samen met de aanpassing van het emissiehandelssysteem binnen de EU (EU ETS). Op dit moment krijgen producenten binnen de unie de EU-ETS-emissierechten nog kosteloos verleend. Tussen 2027 en 2033 wordt deze gratis verstrekking stapsgewijs afgebouwd. De systeem-aanpassing is een belangrijke component van Fit for 55. Dit EU-beleidsprogramma moet per 2030 resulteren in 55% minder emissie van CO2 binnen de unie ten opzichte van 1990. Door de producent voortaan te laten betalen voor ‘zijn’ uitstoot, wordt hij aangemoedigd om zijn productie (verder) te vergroenen.

Om gelijke tred te houden met de aanpassing binnen de EU, wil het EP aan de EU-grenzen ook een CO2-heffing op de import van koolstofintensieve fabrikaten. Met het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dient te worden voorkomen dat de inspanningen tot reductie van broeikasgasemissies bínnen de unie teniet wordt gedaan door invoer vanuit landen buiten de unie die emissiebeperking minder hoog in het vaandel hebben staan. Ook moet de grensbelasting zorgen voor een gelijk speelveld voor producenten binnen en buiten de EU en voorkomen dat de productie van koolstofintensieve producten zich verplaatst van binnen naar buiten de Europese gemeenschap.

De idee van een importheffing is niet van gisteren. Al in juli vorig jaar diende de Europese Commissie er een wetsvoorstel voor in. In maart van dit jaar werd het voorstel door een grote meerderheid van aangesloten landen aangenomen. Nu ook het Europees Parlement de heffing omarmt, gaan de EU-ministers van Financiën, verenigd in de Raad van de EU, zich buigen over verdere financiële en organisatorische kwesties rond het CBAM. Zo overweegt de Raad een vrijstelling van de importheffing voor goederen met een waarde kleiner dan € 150. Deze goederen zouden een verwaarloosbaar aandeel hebben in de emissie.

Net als het EU-emissiehandelssysteem wordt het CBAM vanaf 2027 gaandeweg doorgevoerd. Het zou voor het eerst zijn dat een grote mondiale regio niet alleen op eigen grondgebied maar ook daarbuiten de uitstoot van kooldioxide beprijst.

Ondertussen heeft het kabinet in Nederland aangekondigd de reductiefactor voor de CO2-heffing voor de industrie te willen aanpassen. De reductiefactor wordt gebruikt bij het berekenen van het aantal dispensatierechten (DPR’s) dat een bedrijf mag ontvangen. Met DPR’s kan het bedrijf een deel van de CO2-heffing bespaard worden. Als een bedrijf bijvoorbeeld 1000 ton CO2 uitstoot en 800 DPR’s heeft, is ‘t nog over 200 ton CO2 daadwerkelijk belasting verschuldigd.

  • Foto: Agro & Chemie.