Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Overeenstemming Rijk en gemeenten over Wkb

De VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn het eens geworden over de uitvoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met het akkoord is een belangrijke stap gezet op weg naar de inwerkingtreding van de wet, die voor 1 januari 2022 op de rol staat.

« terug naar Nieuws

Het voorstel van wet werd vorig jaar (na de nodige discussies en aanpassingen) door de Tweede en Eerste Kamer goed bevonden. Bij de gemeenten leefden echter op meerdere onderdelen zorgen over de uitvoerbaarheid. Met het akkoord tussen het ministerie en de koepelorganisatie voor de gemeenten in Nederland zijn deze zorgen weggenomen. De taakverdeling tussen de gemeenten en de private kwaliteitsborgers is nu duidelijker omschreven. Ook zijn risicobeoordeling en borgingsplan nu helder onderscheiden. Bovendien wordt gemeenten de mogelijkheid geboden om in specifieke situaties informatie over het project in te winnen bij de projectpartners en kwaliteitsborgers. Verder is een onderzoek gepland om de gemeenten inzicht te verschaffen in de gemeentelijke kosten van het toezicht op de gehele bouwregelgeving.

Wethouder Liesbeth Grijsen, lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, is content met het akkoord: ‘Het is goed dat gemeenten nu duidelijkheid krijgen over de juridische borging van de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag. Met dit akkoord zijn wat ons betreft de juridische belemmeringen weggenomen. Gemeenten en ook alle andere betrokkenen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet. Partijen staat nu niets meer in de weg om aan de slag te gaan met proefprojecten.’

Kasja Ollongren is verheugd dat de VNG en haar ministerie er onderling uit zijn gekomen: ‘Ik ben blij met dit akkoord tussen gemeenten en Rijk. De kwaliteit van bouwprojecten is hiermee sterker geborgd en de consument beter beschermd. En de gemeente behoudt haar toezichthoudende en handhavende bevoegdheden’.

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) maakt de huidige toetsing van het bouwplan op papier plaats voor een beoordeling tijdens de uitvoering op de bouwplaats. Onafhankelijke kwaliteitsborgers gaan deze praktijktoetsen uitvoeren, in eerste instantie nog uitsluitend bij bouwwerken die in gevolgklasse 1 vallen. Ander wezenskenmerk van de nieuwe wet is de verruimde aansprakelijkheid van de bouwer in geval van (mogelijke) bouwfouten. Hiermee wordt beoogd om opdrachtgevers (zoals toekomstige huiseigenaren) meer zekerheid te bieden op bijvoorbeeld herstel van uitvoeringsfouten of een financiële vergoeding daarvoor.

Inwerkingtreding van de Wkb is voorzien voor 1 januari 2022, tezamen met de Omgevingswet. De afspraken die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG nu hebben gemaakt voor de implementatie van Wkb worden nader uitgewerkt in een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur).

  • Foto: ruwbouw Biopartner 5, Leiden (Popma ter Steege Architecten).