Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

OVV positief over veiligheidsplan bouwsector

‘Hiermee neemt de bouwsector een belangrijke eerste stap naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid’, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste officiële reactie op het actieplan voor een veiligere bouwsector. Het plan is ingediend door Bouwend Nederland, NLingenieurs, VNconstructeurs, het Opdrachtgeversforum en de Governance Code Veiligheid.

« terug naar Nieuws

Het plan van de vijf organisaties komt als reactie op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad, vastgelegd in het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ van oktober 2018. Deze adviezen volgen op de gedeeltelijke instorting van het parkeergebouw bij Eindhoven Airport in 2017. De aanbevelingen zijn vooral bestemd voor de disciplines die volgens de Raad de bouwsector kunnen bewegen tot verandering: opdrachtgevers, ontwerpers/constructeurs en bouwers.

De landelijke beroeps-/brancheorganisaties van deze disciplines hebben zich daarop verenigd in het TOPoverleg Veiligheid. De deelnemers: Bouwend Nederland, NLingenieurs, VNconstructeurs, het Opdrachtgeversforum en de Goverance Code Veiligheid Bouw (GCVB). Binnen het TOPoverleg hebben de vijf organisaties één gezamenlijke reactie op de aanbevelingen van de Raad geformuleerd en vorige maand aan de OVV overgebracht.

Governance Code Veiligheid Bouw

Binnen de GCVB werken enkele gerenommeerde bouwers en opdrachtgevers in de bouw, infrastructuur en installatietechniek samen om de veiligheid in de bouw handen en voeten te geven, onder meer door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te harmoniseren. Onder de GCVB-participanten bevinden zich BAM, Strukton, Heijmans, Ballast Nedam, DuraVermeer, ProRail, Witteveen+Bos, Unica en het Rijksvastgoedbedrijf. De code wordt inmiddels door vele ondernemingen in de bouw-, gww- en installatiesector onderschreven.

Om instortingen en (het risico op) ongevallen in de bouw in de toekomst te voorkomen, dringt het TOPoverleg Veiligheid aan op de instelling van de coördinerende constructeur die in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces eindverantwoordelijk is voor de veiligheid als geheel en uiteindelijk voor het constructieve eindresultaat. Daarnaast dient elke projectpartner een eigen veiligheidsregisseur aan te stellen. De regie over de veiligheid – zowel op de bouwplaats als daarbuiten – behoort volgens het TOPoverleg nadrukkelijk toe aan de initiatiefnemers van de bouwprojecten. Doorgaans zijn dat de opdrachtgevers.

De OVV kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen van de vijf organisaties. ‘Vergeleken met eerdere reacties op onze rapporten over bouwveiligheid, is nu sprake van een meer ambitieuze en proactieve reactie.’

Voor een aantal onderdelen mist de Raad nog wel de concrete uitwerking, bijvoorbeeld voor de controle op naleving van de gemaakte afspraken en voor een duidelijke en eenduidige verdeling van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid over de betrokken projectpartijen. Ook moet de sector volgens de Raad nog gehoor geven aan de aanbeveling om de minister van Binnenlandse Zaken te steunen bij het helder en coherent vastleggen van risicoverantwoordelijkheid en samenwerkingsverplichtingen in de algemene voorwaarden.

De Raad vindt ’t positief dat de vijf organisaties binnen het TOPoverleg Veiligheid gezamenlijk optrekken. Nu moeten ze hun verbindende en aanjagende rol gaan inzetten om alle partijen in de sector te bewegen tot verbetering van de veiligheid, aldus de OVV. Bij de ambities, doelen en acties zouden de organisaties nog een uitgewerkt tijdpad moeten maken.

De voorstellen van het TOPoverleg sluiten in elk geval aan bij het voornemen van de minister van Binnenlandse Zaken om per 2021 een veiligheidscoördinator op bouwprojecten verplicht te stellen. Daartoe wordt een wijziging doorgevoerd in het (nog te bekrachtigen) Besluit bouwwerken leefomgevingen (Bbl).

Marc Unger, de voorzitter van het bestuur van het Constructeursregister RC/RO/RT, neemt op persoonlijke titel deel aan het TOPoverleg. Hierdoor kan het register een belangrijke bijdrage aan het advies van het TOPoverleg richting de overheid.

Aanbevelingen OVV n.a.v. instorting parkeergarage Eindhoven:

  1. Borg alle vormen van veiligheid binnen bouwprojecten.
  2. Organiseer professionele tegenspraak.
  3. Hanteer de principes van systemische risicobeheersing.
  4. Maak de overstap van een schuldcultuur naar een leercultuur.
  5. Veranker veiligheid in aanbestedingsprocedures.
  6. Laat deelnemers aan het bouwproces nadrukkelijk verantwoording afleggen over de naleving ervan.
  7. Maak duidelijke afspraken welke constructeur kan worden aangesproken op het totale constructieve proces en onderzoek hoe dit verplicht kan worden gesteld.
  8. Steun de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het helder en coherent regelen van risicoverantwoordelijkheid en samenwerkingsverplichtingen in de algemene voorwaarden.
  9. Verken de mogelijkheid van een gedragscode voor constructeurs.
  • Foto's: boven: Smeets Professional, onder (parkeergarage Eindhoven Airport): ANP.