Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gebouwentypologie

Typering van gebouwen en toegepaste bouwmethoden in Oost-Groningen.

« terug naar Bevingsbestendig

Download gratis PDF

In Typologie gebouwen in Groningen heeft de TC 13 informatie bijeengebracht over de gebouwenpopulatie in Oost-Groningen die wordt blootgesteld aan aardbevingen als gevolg van gaswinning. Een van deel van deze gebouwenvoorraad komt in aanmerking voor maatregelen om de kans op slachtoffers tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

De informatie is (met voorafgaande toestemming) onttrokken aan de rapporten van twee studies door ingenieursbureau ARUP: ‘Groningen 2013 Implementation Study’ en ‘Groningen 2013 Structural Upgrading Study’.

Inhoud in ‘t kort:

Indeling van gebouwen in de klassen II, III en IV, volgens Eurocode 8 (bijlage 1)

Het betreft de gebouwen die binnen het initiële implementatiescenario vallen (naar de huidige inzichten en inschattingen beoordeeld, mogelijk versterkt moeten worden). Het gaat om circa 42.300 gebouwen in klasse II, ca. 500 in III en ca. 100 in IV gebouwen. In totaal is > 8 · 106 m2 gebruiksoppervlakte in het geding: grotendeels in II; > 800.000 m2 in III en > 500.000 m2 in IV. (tabel p. 2: aantallen, kaartjes p. 3: geografische spreiding III- en IV-gebouwen).

Typering van de bouwwijzen (bijlage 2)

Voor de procentuele verdeling van de toegepaste bouwwijzen is geput uit een uitgebreide database. De verdeling is vastgelegd in een staafdiagram (fig. 17, p. 4). De blauw staven staan voor een eerste, beperkter studiegebied van 15 km rondom Loppersum (episch centrum bevingen). De rode staven hebben betrekking op een uitgebreider studiegebied, waarbinnen bijvoorbeeld ook de stad Groningen in zijn geheel valt.

Een verdere uitsplitsing van bouwwijzen per constructiemateriaal is vervat in een tabel (A.2, p. 5). Bij de bouwwijzen worden tevens de leeftijd (< 1920; 1920-1969; ≥ 1970) en het aantal bouwlagen (1/2 en ≥ 3) vermeld. Metselwerk (URM1 t/m 12) is het dominante constructiemateriaal (90% in de eerste studie; 70 à 80% in de uitgebreide). Beton (RC) staat tweede met ca. 5%. De aandelen van hout (W) en staal (S) bedragen zo’n 1%.

De verspreiding van de verschillende bouwwijzen over het gebied is weergegeven op kaart (p. 6).

Bouwwijzen en upgradingopties (bijlage 3)

Dit onderdeel (p. 7 e.v.) is een integrale overname van § 3.1 en Annex C van de ‘Structural Upgrading Study’ van Arup.

Download gratis PDF

  • Voor download van de originele ARUP-onderzoeksrapporten: publicaties