Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Oplossingen

« terug naar Stikstofcrisis

‘Oplossingen’

Door de stikstofcrisis staat de uitvoering van naar schatting 18.000 projecten in de bouw en infrastructuur op de tocht, waaronder ruim 125 projecten van de Rijksoverheid.

ADC-toets

Een oplossing voor het juridische aspect van de stikstofcrisis is het uitvoeren van een zogeheten ADC-toets. Projecten die een groot maatschappelijk belang hebben, kunnen doorgaan als die toets positief uitvalt. ADC is een afkorting van Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie. Uit deze toets volgt dat een vergunning alleen kan worden verleend als het project aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • er zijn geen alternatieven voor het project;
  • er is een dwingende reden van openbaar belang;
  • er worden voldoende compenserende maatregelen getroffen.

Interne saldering

In oktober 2019 heeft de coalitie al overleg gevoerd over een oplossing in de vorm van ‘interne saldering’.Tijdens de bouw van woningen zou tijdelijk meer stikstof kunnen worden uitgestoten als dat achteraf gecompenseerd zou worden. Daarbij wordt gedacht aan het verminderen van de stikstof vanuit nabijgelegen veeteeltbedrijven. Niet gebruikte ruimte in de vergunning voor de veehouder zou daarmee gaan vervallen. De provincies zijn over het algemeen de verlener van de vergunningen.

Inmiddels heeft het Rijk een vijf-stappenplan gelanceerd, waarmee is bepalen of een project een vergunning volgens de Wet natuurbescherming nodig heeft. Het stappenplan geeft tevens aan welke instrumenten inzetbaar zijn om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.

Vermindering emissie (Remkes)

Voor emissievermindering heeft het adviescollege Stikstofproblematiek, ingesteld door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op 25 september 2019 haar eerste adviesrapport uitgebracht. Belangrijkste onderdelen van dit eerste advies van de commissie onder voorzitterschap van Johan Remkes:

  • het opkopen van veebedrijven die veel ammoniak uitstoten in de omgeving van kwetsbare natuur;
  • het verlagen van de maximumsnelheid, eveneens in de omgeving van natuurgebieden.
  • het versneld herstellen van bestaande schade aan kwetsbare natuurgebieden
  • het beperken van de uitstoot door openbaar vervoer, vrachtvervoer, luchtvaart en scheepvaart op de langere termijn.

Volgens Remkes was de aanpak op grond van het PAS ‘in strijd met de wet’ en waren noodmaatregelen nodig. Bovendien constateerde hij dat in Nederland "niet alles kan". In oktober 2019 gaf de coalitie aan dat het uitkopen van veebedrijven op basis van vrijwilligheid zou moeten gebeuren. Het adviescollege gaat nog twee adviesrapporten uitbrengen.

  • Laatst bijgewerkt: 28-10-2019.