Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Toestemmingsverlening o.b.v. stikstofregistratiesysteem

Toestemmingsverlening o.b.v. stikstofregistratiesysteem

« terug naar Stikstofcrisis

Toestemmingsverlening op grond van stikstofregistratiesysteem

Sinds dinsdag 24 maart 2020 is het mogelijk voor projecten een natuurvergunning aan te vragen op basis van het nieuwe stikstofregistratiesysteem.  Voorwaarde voor vergunningverlening op grond van dit systeem is dat stikstofruimte voor bouwwerkzaamheden ontstaat door maatregelen te treffen die de neerslag van stikstof in de Natura 2000-gebieden vermindert.

Een van deze maatregelen, inmiddels landelijk doorgevoerd, is het verlagen van de maximum-snelheid op autowegen tot 100 km per uur. Deze ingreep levert echter niet op alle plekken evenveel of voldoende ruimte op. In grote delen van de provincie Zuid-Holland, bijvoorbeeld, gold al eerder een maximumsnelheid van 100 km. per uur. Op deze plaatsen zijn aanvullende maatregelen nodig.

Het stikstofregistratiesysteem (SSRS) houdt per Natura 2000-gebied bij hoe groot de effecten zijn van de genomen maatregelen en welke depositieruimte kan worden gereserveerd en toegekend bij verlening van een natuurvergunning aan projecten.

De stikstofruimte die door de maatregelen vrijkomt, dient voor 30 procent ten goede te komen van de natuur. Maximaal 70 procent mag worden besteed aan economische ontwikkelingen, waaronder het bouwen.

Voor woningbouw-nieuwbouwprojecten kunnen twee wegen leiden naar een natuurvergunning op basis van het SSRS. De eerste route voert direct naar de provincie. De provincie beslist binnen 13 weken over toekenning van de vergunning. De provincie kan deze beslisperiode desgewenst met 7 weken verlengen. De tweede route loopt via de gemeente. De aanvraag van een natuurvergunning maakt dan deel uit van de aanvraag van de omgevingsvergunning. De gemeente beoordeelt (zoals gebruikelijk) zelf de omgevingsvergunning-aanvraag. De inhoudelijke beoordeling van de natuurvergunning-aanvraag laat de gemeente over aan de provincie. Dit traject kán al met al twee keer zo lang duren. De beslistermijn beloopt officieel 26 weken, met een eventuele verlenging tot 32 weken.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Van de beslissing ontvangt de initiatiefnemer (indiener) een ontwerp-besluit tot verlening dan wel afwijzing.

Niet alleen de woningen zelf, ook de boven- en ondergrondse infrastructuur die samenhangt met het woningproject is via het SSRS te vergunnen. Bovendien kunnen eventuele nevenfuncties worden meegenomen, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk in de plint van een appartementengebouw.

Bij woningbouw-nieuwbouwprojecten met mogelijke stikstofdepositie adviseert het Rijk om eerst met behulp van AERIUS de depositie (in de bouw- en gebruikfase) te bepalen. Daarna kan (indien nodig) worden overgegaan tot een ecologische toets of tot intern salderen. Levert geen van beide instrumenten de benodigde vergunning op, dan kan een natuurvergunning-aanvraag worden gedaan met verzoek om depositieruimte uit het SSRS. Leidt dat evenmin tot een vergunning, dan staan open de optie van mitigatie (zoals extern salderen) of een ADC-toets.

Laatst bijgewerkt: 31-03-2020.